Skriv ut Lägg till Bokmärke

Text-dokument

» Visa alla     «Föregående «1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 41» Nästa»     » Bildspel

Stamfar Anders Klinteberg och facket

Anders Andersson Klintebergs medlemskap i fackföreningar/-förbund åren 1881-1927.

Anders Andersson Klintebergs medlemskap i fackföreningar/-förbund åren 1881-1927

 

1.   INLEDNING

Detta dokument visar arbetsläget efter det att forskning gjorts vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Stockholm, vid Arbetarrörelsens arkiv i Malmö, vid Skånes arkivförbund i Lund, vid Björnstorp och Svenstorps gods arkiv samt efter brev med frågor till centrala, regionala och lokala fackförbund och till arkivhållarna och till enskilda personer som har arbetat eller arbetar fortfarande som tjänsteman vid ett fackförbund. Vidare har underlag hämtats från häftet ”Malmö Spårvägsmäns Fackförening 1890-1920” av N.O. Persson och N. Edv. Hansson och daterad i förordet 1920-09-29.

Några ingångsvärden om stamfar Anders för forskningsarbetet har varit:

 • Född den 28 november 1862 i Ättarp by i Gödelöv socken (Lunds kommun idag)
 • Började som smedgesäll 1881 i smedjan på Björnstorps gods i Gödelövs socken och tog sig då också släktnamnet Klinteberg.
 • Flyttade i januari 1886 till Malmö.
 • Var han arbetade åren 1886-1896 har ännu inte gått att klara ut. Kanske började han direkt vid Malmö Spårvägsaktiebolag som startade hästspårvägen i Malmö den 27 augusti 1887.
 • Står som smedgesäll i befolkningsräkningen för år 1890.
 • Anställd som smed den 1 juni 1896 vid Malmö spårvägsaktiebolag.
 • Smedförman den 1 juli 1896 vid Malmö spårvägsaktiebolag.
 • Står som smed i befolkningsräkningen för år 1900.
 • Förrådsförvaltare den 1 januari 1908 vid Malmö stads spårvägar
 • Lagerförvaltare den 1 januari 1911 vid Malmö stads spårvägar
 • Förrådsförman den 1 januari 1919 vid Malmö stads spårvägar.
 • Pensionsavgång den 31 december 1927 från Malmö stads spårvägar.
 • Dog den 29 april 1932 på Bragegatan 4 i gamla Sofielund i Malmö.

Efter en inledande övergripande forskning blev resultatet en hypotes om tänkbara fackföreningar och fackförbund som stamfar Anders skulle kunna ha varit medlem i enligt följande:

 • Malmö jernarbetares fackförening af 1884............(1886-1888)
 • Svenska jern- och metallarbetareförbundet...........(1888-1890)
 • Malmö spårvägspersonals fackförening................(1890-1899)
 • Svenska spårvägsmannaförbundet...................... (1899-1903)
 • Svenska spårvägsförbundet....................................(1903-1910)
 • Svenska kommunalarbetareförbundet....................(1910-1917)
 • Svenska kommunaltjänstemannaförbundet.............(1917-1927)

Arbetet har gått ut på att försöka bekräfta ovanstående hypotes eller hitta annan information eller andra möjliga fackföreningar eller fackförbund och därmed korrigera hypotesen.

Övergripande resultatet av genomfört forskningsarbete är:

 • Det finns tyvärr ganska lite material arkiverat från berörda fackliga organisationer.
 • Det har inte gått att bekräfta hypotesen.
 • Om några andra fackföreningar/fackförbund varit möjliga har inte kunnat klarläggas.

 

2.   GENOMFÖRT ARBETE OCH RESULTAT

Genomfört arbete med detaljresultat och kommentarer redovisas i det följande.

►Malmö jernarbetares fackförening af 1884
Denna fackförening bildades den 9 mars 1884 i Malmö och upphörde 1888.

Kan vara så att Anders och kanske framförallt omgivningen inte använde släktnamnet Klinteberg utan fortsatte använda patronymikonet Andersson. Det kan därför finnas anledning att titta på om det finns någon Anders Andersson som är medlem och sedan försöka bedöma om det kan vara stamfar Anders eller inte.

Material om denna fackförening finns vid Arbetarrörelsens arkiv i Malmö.
Materialet har granskats av Eva Anderberg, Jan Persson och Anders Klinteberg.

Resultat:
Anders Klinteberg eller Anders Andersson Klinteberg hittades inte i materialet.
Det fanns en A Andersson men det är omöjligt att veta om det gäller stamfar Anders eller någon annan.
Det har därmed inte gått att bekräfta om stamfar Anders var medlem 1886-1888.

►Svenska jern- och metallarbetareförbundet
Malmö jernarbetares fackförening af 1884 slogs 1888 ihop med motsvarande fackföreningar på andra orter i Sverige och bildade ett förbund med namnet Svenska jern- och metallarbetareförbundet. I Malmö blev det en avdelning med nummer 4 inom förbundet.

Detta fackförbund är fortsättningen på utvecklingen till dagens stora förbund inom LO nämligen IF Metall vars Avdelning 4 finns kvar idag i Malmö.

Material om detta fackförbund finns vid Arbetarrörelsens arkiv i Malmö.
Materialet har granskats av Eva Anderberg, Jan Persson och Anders Klinteberg.

Resultat:
Anders Klinteberg hittades som medlem den 10 juni 1888 med medlemsnummer 139. Den 11 november 1888 ändras hans medlemsnummer till 213.
Det finns noterat att stamfar Anders betalat medlemsavgiften 0,50 kr t.o.m. juni 1889.
Arbetsplatsen var Spårvagnsverkstaden.

►Malmö spårvägspersonals fackförening
Den 4 juli 1890 höll spårvägspersonalen i Malmö ett möte där det beslutades att bilda en fackförening. Namnet på föreningen bestämdes till Malmö spårvägspersonals fackförening.

Föreningen anslöt sig år 1899 till Svenska spårvägsmannaförbundet.

Resultat:
Det har inte gått att hitta några medlemsförteckningar för denna fackförening.
Det har därmed inte gått att bekräfta om stamfar Anders var medlem 1890-1899.

►Svenska spårvägsmannaförbundet
Detta förbund bildades 1899. Malmö spårvägspersonals fackförening anslöt sig till förbundet och blev då uppdelad i två avdelningar:

 • Avdelning 4 för vagnputsare och reparatörer (=inre personal)
 • Avdelning 8 för trafikpersonal (=yttre personal)

Förbundet bytte 1903 namn till Svenska spårvägsförbundet.

Resultat:
Det har inte gått att hitta något material om detta fackförbund.
Det har därmed inte gått att bekräfta om stamfar Anders var medlem 1899-1903.

►Svenska spårvägsförbundet
Inom Svenska spårvägsförbundet i Malmö fanns bl.a. avdelningarna 4, 13, 14 och 15. Förbundet lades ner 1909 och föreningen i Malmö anslöt sig den 15 december 1910 till Svenska kommunalarbetareförbundet.

Material om detta fackförbund finns vid Arbetarrörelsens arkiv i Malmö och vid Skånes arkivförbund i Lund. Materialet har granskats av Eva Anderberg, Jan Persson och Anders Klinteberg.

Resultat:
Anders Klinteberg inträder som ny medlem i avdelning 4 den 16 november 1904 och får medlemsnummer 53. Han betalar medlemsavgiften 1905, 1906 och 1907.
I januari 1908 är han ny medlem i avdelning 13 och har fått medlemsnummer 1.
Enligt en notering har han den 16 januari 1909 övergått till avdelning 15.
Något medlemskap i avdelning 15 har inte hittats.
Arbetsplatsen är spårvagnsverkstaden.

I en handling som heter ”Allmänna bestämmelser angående arbets- och löneförhållanden vid Malmö stads spårvägar” från december 1906 som är undertecknad av styrelsen och personalrepresentanterna står det följande
”För personalen: Joh Jönsson, J.N. Mineur, A Klinteberg, A Månsson och P Daun”

I en rapport från Avdelning 13 till förbundet står att år 1908 har Anders Klinteberg varit facklig medlem i 25 år. Om detta stämmer började han redan 1883 d.v.s. när han arbetade som smedgesäll vid Björnstorps gods i smedjan.

I ett handskrivet dokument undertecknat av A Klinteberg den 20 augusti 1909 meddelar han avdelning 13 (borde kanske ha stått 15?) att han fortfarande avstår från att gå med i föreningen med motivet att invänta nyår för att se om han har någon fördel av att stå utanför.
SE ORGINALET (pdf)

Avdelning 15 bildades den 11 mars 1908 och anslöts till förbundet den 1 juli 1908. Den 13 oktober 1908 fanns det 11 st. förmän vid Malmö stads spårvägar och 10 st. var organiserade och medlemmar i avdelning 15. En var oorganiserad. Namnen på de 10 organiserade står upptagna i texten och Anders Klinteberg fanns inte med bland dom. Det finns rapporter från juli 1908 till juli 1909 och det är 10 st. medlemmar hela tiden och Anders namn finns inte med där.

►Svenska kommunalarbetareförbundet
Svenska kommunalarbetareförbundet (Kommunal) bildades 1910. Spårvägsmännen i Malmö beslöt att ingå i detta förbund från och med den 15 december 1910. Det blev åter bara en avdelning nummer 26 som även den tekniska personalen (inkl verkstaden) tillhörde fram till och med den 31 mars 1914. Den 1 april 1914 bildade den tekniska personalen en egen fackförening som blev avdelning nummer 30

Fanns en del material i Arbetarrörelsens arkiv i Malmö om avdelning 26 men inte något material om avdelning 30.
Arbetarrörelsens arkiv i Stockholm har inte något arkivmaterial alls.
Malmö stadsarkiv har inte något arkivmaterial alls.
Landsarkivet i Lund har inte något arkivmaterial alls.
Skånes arkivförbund har lite arkivmaterial men inga medlemsförteckningar eller liknande.

Materialet vid Arbetarrörelsens arkiv i Malmö har granskats av Eva Anderberg och Anders Klinteberg. Materialet vid Skånes arkivförbund i Lund har granskats av Anders Klinteberg.

Kontakt har tagits med Bertil Åkerlund som har arbetat på Kommunal både i Stockholm och i Malmö. Han tror inte det finns några medlemsmatriklar eller medlemsförteckningar från den tiden. På den tiden hade man olika typer av löskortssystem per individ och sammanställde oftast inte till kompletta medlemslistor eller liknande.

En förfrågan per E-post skickades våren 2007 till Ingemar Pettersson på dagens Sektion 63 i Malmö med förfrågan om dom har något tips på hur man kan hitta gamla medlemmar eller om dom kan hjälpa till på något annat sätt. Sektion 63 eller kanske 64 har sina rötter i gamla Sektion 4 som organiserade verkstadspersonal vid Malmö stads spårvägar. Något svar har inte kommit i november 2007.

En möjlighet att gå vidare med skulle kunna vara om de lokala avdelningarna åtminstone en eller någon gång om året skickade in någon form av rapport till förbundet i Stockholm där man kanske hade med en förteckning över vilka som var medlemmar. I så fall kanske dessa rapporter finns arkiverade vid förbundet i Stockholm. Enligt Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Stockholm har Kommunal inte lämnat över arkivmaterial till dom ännu. I ett brev till centrala Kommunal i Stockholm före sommaren 2007 tillfrågades dom om dom kan hjälpa till på något sätt eller komma med några tips eller namn på kontaktpersoner. I ett svar per E-post skrev man att dom skulle återkomma efter sommaren 2007. Ännu i november 2007 har inte något svar kommit på brevet.

Resultat:
Anders Klinteberg har inte hittats som medlem i avdelning 26 åren 1910-1915.
Någon medlemsförteckning för avdelning 30 har inte hittats.
Det har inte gått att bekräfta om stamfar Anders varit medlem i Kommunal.

►Svenska kommunaltjänstemannaförbundet
Svenska kommunaltjänstemannaförbundet i Malmö bildades 1917. Fram till 1936 var förbundet i Malmö en egen organisation utan kopplingar till de andra motsvarande organisationerna i Sverige. Samtliga organisationer som 1936 slogs samman och bildade Sveriges kommunaltjänstemannaförbund, SKTF var enskilda förbund. Avdelningen i Malmö har nummer 1 än idag.

Vid förfrågan till SKTF i Stockholm om arkivmaterial svarade dom att eftersom förbundet i Malmö var en egen organisation finns det inte något arkivmaterial centralt i Stockholm. Vidare säger man att eftersom det inte var fråga om offentlig verksamhet och att arkiveringsreglerna för ideella organisationer inte var klart uttalad på den tiden var det upp till varje organisation att fatta beslut om egna regler för arkivering.

Enligt ordföranden Ann Carlsson för Avdelning 1 i Malmö finns det inget arkivmaterial från den tiden.
Skånes arkivförbund har inte något arkivmaterial alls från den tiden men man har nyligen fått en del modernare (1970 talet) arkivmaterial från SKTF i Malmö som inte är ordnat och förtecknat ännu.
Tjänstemanna- och akademikerorganisationernas centrum för dokumenthantering och forskning, TAM-arkiv i Bromma har mycket lite arkivmateriel om Malmöförbundet och avdelning 1 från den tiden.
Malmö stadsarkiv har inte något arkivmaterial alls.
Landsarkivet i Lund har inte något arkivmaterial alls.
Nationella arkivdatabasen har svarat att det inte finns något arkivmaterial i basen.

Resultat:
Det har inte gått att hitta något material om fackförbundet i Malmö.
Det har därmed inte gått att bekräfta om stamfar Anders var medlem 1917-1927.

Enligt en dödsruna i Spårvägens tidning om Anders Klinteberg framgår bl.a. följande.
”Åter har avd. 1 mistat en av sina gamla medlemmar, en av dem, som varit med att bilda densamma. (Lite längre ner i texten om begravningen och vid graven står) För Svenska Kommunaltj.-mannaförb. avd. 1 tackade banmästare J Hansson.”

I en annan dödsruna framgår bl.a. följande om begravningen den 5 maj 1932.
”………och banmästaren Johan Hansson talade för Svenska kommunala tjänstemannaförbundets avdelning n:r 1 i Malmö.
Ett 40-tal kransar hade sänts till kistan. Bland dessa märktes från ……….Svenska kommunala tjänstemannaförbundets avdelning n:r 1 i Malmö…..”

►Medlem i socialdemokratiska partiet
År 1900 beslutade spårvägsfackföreningen i Malmö att som fackförening inträda i Malmö Arbetarkommun och därmed i Sveriges socialdemokratiska parti. Fackföreningen har vid ett par tillfällen lämnat arbetarkommunen. Sedan juni 1911 har man i en följd tillhört Malmö Arbetarkommun.

Material om socialdemokratiska partiet i Malmö finns vid Arbetarrörelsens arkiv i Malmö. Eva Anderberg och Anders Klinteberg har granskat delar av materialet.

Resultat:
Vid en stickprovskontroll i medlemsförteckningarna för socialdemokraterna i Malmö åren 1914-1917 och 1927-1931 hittades inte Anders Klinteberg.

►Övrigt
Lis-Lott Janheden, Mats Janheden och Anders Klinteberg har besökt Björnstorp och Svenstorps gods arkiv på Björnstorps slott. Det fanns inga handlingar om någon facklig verksamhet eller om fackliga organisationer på Björnstorps gods på 1880-talet.

 

3.   SAMMANFATTNING

Medlemskap har hittats i följande fackföreningar/-fackförbund:

 • 10 juni 1888 - 31 juni 1889 i Svenska jern- och metallarbetareförbundet.
 • 16 november 1904 - 16 januari 1909 i Svenska spårvägsförbundet.

Det har inte gått att bekräfta något medlemskap i följande fackföreningar/-förbund:

 • Malmö jernarbetares fackförening af 1884.
 • Malmö spårvägspersonals fackförening.
 • Svenska spårvägsmannaförbundet.
 • Svenska kommunalarbetareförbundet.

Det har inte gått att bekräfta något medlemskap i Svenska kommunaltjänstemannaförbundet. Men om man beaktar några andrahands källor i form av dödsrunor kan man förmoda att stamfar Anders var medlem från starten av förbundet i Malmö år 1917 tills han gick i pension 1927. Kanske var han till och med en av de drivande krafterna till att bilda förbundet i Malmö. Kanske var han rent av också dess första ordförande.

Om det fanns någon fackförening i början på 1880-talet på Björnstorps gods har inte gått att klara ut. Det skulle i så fall ha varit en fackförening för alla lantarbetare på godset. Det verkar föga troligt att det redan då skulle ha funnits en fackförening på det privata godset.

Att stamfar Anders skulle ha varit facklig medlem redan 1883 har inte gått att bekräfta. Det verkar föga troligt att det kan ha varit så.

Att stamfar Anders skulle ha varit facklig medlem i 25 år redan 1908 har inte gått att bekräfta. Det finns nog anledning att ifrågasätta om uppgiften 25 år är korrekt och om den överhuvudtaget är sannolik.

 


Ägare av originalAnders Klinteberg
Datum10 Maj 2008
Länkad tillANDERSSON KLINTEBERG, ANDERS
AlbumStamfar Anders Klintebergs personhistoria

» Visa alla     «Föregående «1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 41» Nästa»     » Bildspel